Sammen om et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa

Les mer om EØS-midlene 2014–21

Hva er EØS-midlene?

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Utgangspunktet er EØS-avtalen som er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med over 500 millioner mennesker. EØS-avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.

15 mottakerland
2.8 milliarder euro
Untitled-122. januar 2014: Forhandlinger med EU2024201717. juli 2015: Enighet om nye avtaler3. mai 2016: Avtalene undertegnet i Brussel25. mai 2016: Lansering av EØS-midlene 2014-2021Høsten 2016: Lansering av regionale fond30. april 2024: Avslutning av EØS-midlene 2014-2021August 2017: Utvikling av programmer og åpne utlysningerJuni 2016: Forhandlinger med mottakerlandene starter201420152016
timeline-vert-no22. januar 2014: Forhandlinger med EU 2024201717. juli 2015: Enighet om nye avtaler3. mai 2016: Avtalene undertegnet i Brussel25. mai 2016: Lansering av EØS-midlene 2014-2021Høsten 2016: Lansering av regionale fond30. april 2024: Avslutning av EØS-midlene 2014-2021August 2017: Utvikling av programmer og åpne utlysningerJuni 2016: Forhandlinger med mottaker-landene starter201420152016

Hva går EØS-midlene til?

EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Dette gjenspeiles i de fem hovedsektorene Regjeringen har valgt for bruk av EØS-midlene:

 1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne
 2. Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom
 3. Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet
 4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
 5. Justis og innenrikssaker

EØS-midlene fordeles på ulike programmer under hver hovedsektor etter forhandlinger mellom Norge og mottakerlandene. Hvert program fordeler støtten på prosjekter etter åpne utlysninger.

Regionale fond

Det er en rekke utfordringer i Europa som gjelder flere land eller regioner og krever innsats over landegrensene. Derfor er det opprettet flere regionale fond.

Fond mot ungdomsledighet

65,5 millioner euro
Fondet skal finansiere prosjekter som retter seg inn mot vanskeligstilte ungdom uten jobb og som verken er under utdanning eller mottar arbeidstrening.

Fond for regionalt samarbeid

34,5 millioner euro
Fondet skal stimulere til mer og tettere regionalt samarbeid ved å finansiere ulike prosjekter innenfor ulike tema.

Fond for anstendig arbeid

12,5 millioner euro
Samarbeid og dialog mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter er avgjørende for en sosialt bærekraftig europeisk økonomi. Fondet støtter initiativer som fremmer slikt samarbeid, gode arbeidsstandarder, likestilling mm. Dette skjer i nært samarbeid med arbeidslivets parter i Norge. Innovasjon Norge er ansvarlig for gjennomføringen av fondet.

Delta i samarbeid

EØS-midlene styrker forbindelsene mellom Norge og mottakerlandene. Derfor gjennomføres EØS-midlene i nært samarbeid med norske partnere. Dette gir norske aktører internasjonal erfaring og tilgang til viktige nettverk i Europa. Det er lagt til rette for samarbeid på ulike nivåer.

Programmer

Norske offentlige institusjoner og fagetater er involvert i utformingen av programmer og bidrar med kunnskap og erfaring i gjennomføringen av EØS-midlene. Eksempel på fagetater: Miljødirektoratet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet.

Prosjekter

Norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid med partnere i mottakerlandene om å gjennomføre felles prosjekter. Prosjektene tildeles støtte fra åpne utlysninger under hvert program.

Bilaterale fond

Fondene skal finansiere tiltak som tilrettelegger for kontakt og samarbeid over landegrensene. Dette inkluderer partnersøk og nettverksbygging, konferanser, seminarer, studieturer, utvekslinger med mer. Fondene utgjør 54 millioner euro.

Hvem mottar EØS-midler?

Det er EU-land med svakest økonomi som mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det vil si land som også mottar støtte fra EUs samhørighetsfond. Kriteriet er at landene har en brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i EU. For perioden 2014-21 gjelder dette 15 medlemsland. Den norske ordningen er forbeholdt land som ble medlem av EU etter 2003.

Polen

809.3 mill. euro EØS-ordning: 397.8 mill. euro Norsk ordning: 411.5 mill. euro

Romania

502.5 mill. euro EØS-ordning: 275.2 mill. euro Norsk ordning: 227.3 mill. euro

Ungarn

214.6 mill. euro EØS-ordning: 108.9 mill. euro Norsk ordning: 105.7 mill. euro

Bulgaria

210.1 mill. euro EØS-ordning: 115 mill. euro Norsk ordning: 95.1 mill. euro

Tsjekkia

184.5 mill. euro EØS-ordning: 95.5 mill. euro Norsk ordning: 89 mill. euro

Litauen

117.6 mill. euro EØS-ordning: 56.2 mill. euro Norsk ordning: 61.4 mill. euro

Hellas

116.7 mill. euro EØS-ordning: 116.7 mill. euro Norsk ordning: 0 mill. euro

Slovakia

113.1 mill. euro EØS-ordning: 54.9 mill. euro Norsk ordning: 58.2 mill. euro

Kroatia

103.4 mill. euro EØS-ordning: 56.8 mill. euro Norsk ordning: 46.6 mill. euro

Portugal

102.7 mill. euro EØS-ordning: 102.7 mill. euro Norsk ordning: 0 mill. euro

Latvia

102.1 mill. euro EØS-ordning: 50.2 mill. euro Norsk ordning: 51.9 mill. euro

Estland

68 mill. euro EØS-ordning: 32.3 mill. euro Norsk ordning: 35.7 mill. euro

Slovenia

37.7 mill. euro EØS-ordning: 19.9 mill. euro Norsk ordning: 17.8 mill. euro

Kypros

11.5 mill. euro EØS-ordning: 6.4 mill. euro Norsk ordning: 5.1 mill. euro

Malta

8 mill. euro EØS-ordning: 4.4 mill. euro Norsk ordning: 3.6 mill. euro

Fordeling av støtte per mottakerland:

 • Polen
  809.3
 • Romania
  502.5
 • Ungarn
  214.6
 • Bulgaria
  210.1
 • Tsjekkia
  184.5
 • Litauen
  117.6
 • Hellas
  116.7
 • Slovakia
  113.1
 • Kroatia
  103.4
 • Portugal
  102.7
 • Latvia
  102.1
 • Estland
  68
 • Slovenia
  37.7
 • Kypros
  11.5
 • Malta
  8
EØS-ordning Norsk ordning
Alle beløp i millioner euro

Om giverlandene

EØS-midlene består av to ordninger. Den ene er finansiert av Norge alene og utgjør 1,25 milliarder euro for perioden 2014-2021. Den andre ordningen er finansiert av Norge (96 prosent), Island (3 prosent) og Liechtenstein (1 prosent) og utgjør 1,55 milliarder euro for samme periode. På norsk omtales begge ordningene som EØS-midlene.

cakesNorge96%Island3%Liechtenstein 1%EØS-ordning*1,55 mrd. euro
cakesNorge100%Norsk ordning1,25mrd. euro

* Beregnet andel basert på landenes BNP.

For å endre tekststørrelse, hold nede CTRL-tasten (cmd-tasten på mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske